Державна компенсація на "вікна"!

На сьогоднішній день клієнт, який звернувся в фірму "Ефект", яка є офіційним дилером компанії «Вікна Корса», має унікальну можливість замінити свої старі вікна на нові енергоефективні конструкції та отримати компенсацію від держави. Програма компенсації діє в умовах кредитування Ощадбанку і становить 30% від суми оформленого кредиту. Дана програма набула чинності за постановою уряду від 7 травня 2015 року та спрямована на утеплення житлових приміщень та підвищення енергоефективності будівель. Наша компанія є партнером Ощадбанку, що буде зазначено на офіційному сайті банку.

Нагадуємо також, що якщо клієнта цікавить розстрочка 0% і з якихось причин йому не підходить державна програма компенсації, то в такому випадку наша корпоративна пропозиція з кредитування від іншого банку-партнера - Укрссиббанку - може бути більш цікавою для нашого клієнта. Суміщення кредитування по обох програмах, на жаль, не можливе.

Умови оформлення компенсацій:

* Урядова програма відшкодування на придбання енергозберігаючих конструкцій поширюється на металопластикові вікна та двері, коефіцієнт опору теплопередачі яких відповідає новим нормам ДСТУ, а саме не менше 0,75 для І зони та 0,6 для ІІ зони.

* Технічні характеристики енергозберігаючих вікон та дверей будуть відображені у рахунку та в технічному паспорті на конструкції.

* Сума відшкодування державою становить 30% від суми кредиту на енергозберігаючі конструкції, але не більше 10000 грн.

Процедура оформлення кредиту:

* Клієнт визначається з конфігурацією конструкцій.

* Менеджер виписує рахунок-фактуру із зазначенням виду конструкцій (наприклад, «Металопластикові конструкції» з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом)), кількості, суми замовлення.

* Рахунок-фактура на конструкції може виставлятися як з монтажем, так і без.

* Менеджер телефонує відповідальному співробітнику банку, попереджаючи його про прихід клієнта.

* Клієнт оформляє кредит в банку.

* Клієнт подає заяву на отримання компенсації та переведення її в рахунок виплати по кредиту. Для цього на ім'я клієнта відкривається рахунок у банку.

* Після переказу грошей банком на наш рахунок, менеджер запускає в роботу замовлення, уточнивши з клієнтом всі деталі по термінах і монтажу.

* При монтажі клієнт підписує акт виконання робіт.

* Клієнт для отримання державної компенсації передає співробітникові кредитного відділу банку копію акту виконаних робіт, копію технічного паспорту на вікна (з описом технічних характеристик) та копію сертифіката відповідності. Ці документи клієнт отримає разом з вікнами.

Умови оформлення кредиту:

* Кредит не потребує оформлення майна під заставу.

* Мінімальна сума кредиту – 1000 грн, максимальна – 50000 грн.

* Предметом кредитування може стати не тільки конструкція в цілому, але і склопакети окремо.

* Мінімальний перший внесок - 10%.

* Максимальний термін кредитування - 36 міс.

* Процентна ставка - 25% річних.

* Виплата кредиту рівними частинами. Можлива дострокова виплата.

* Комісія за оформлення кредиту - 3%.

Дострокове погашення кредиту (найвигідніший для клієнта варіант)

На прикладі замовлення конструкцій вартістю в 30 000 гривень.

1. Клієнт оформлює кредит на всю суму замовлення, при цьому він вносить перший внесок у розмірі 10% (3 000 грн.).

2. Після встановлення конструкції клієнт отримує акт виконаних робіт, на основі якого в банку оформляється заява на отримання компенсації.

3. Банк фіксує суму кредиту (27 000 грн.) і суму компенсації (8 100 грн.).

4. Після цього клієнт може достроково перекрити тіло кредиту за винятком суми компенсації (18 900 грн.).

Документи, необхідні для оформлення кредиту:

* Заявка на одержання кредиту (заповнюється в банку).

* Паспорт громадянина України (та ксерокопія).

* Картка платника податків з реєстраційним номером облікової картки в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків або довідка про присвоєння ідентифікаційного номера позичальника (та ксерокопія).

* Документ про отримані доходи та утримання з них за останні 6 місяців.

* Рахунок-фактура на енергозберігаюче обладнання та / або матеріали.

* Інші документи (після консультації в банку).


 

(для удобства наших клиентов, не владеющих свободно украинским языком, помещаем здесь перевод статьи на русский язык)

Государственная компенсация за "окна"!

 

На сегодняшний день клиент, который обратился в фирму "Эффект", которая является официальным дилером компании «Окна Корса», имеет уникальную возможность заменить свои старые окна на новые энергоэффективные конструкции и получить компенсацию от государства. Программа компенсации действует в условиях кредитования Сбербанка и составляет 30% от суммы оформленного кредита. Данная программа вступила в силу по постановлению правительства от 7 мая 2015 года и направлена на утепление жилых помещений и повышения энергоэффективности зданий. Наша компания является партнером Сбербанка, что будет указано на официальном сайте банка.

Напоминаем также, что если клиента интересует рассрочка 0% и по каким-то причинам ему не подходит государственная программа компенсации, то в таком случае наше корпоративное предложение по кредитованию от другого банка-партнера - Укрссиббанка - может быть более интересным  для нашего клиента. Совмещение кредитования по обеим программам, к сожалению,  невозможно.

Условия оформления компенсаций:

* Правительственная программа возмещения на приобретение энергосберегающих конструкций распространяется на металлопластиковые окна и двери, коэффициент сопротивления теплопередаче которых соответствует новым нормам ДСТУ, а именно:   не менее 0,75 для  I зоны и 0,6 для II зоны.

* Технические характеристики энергосберегающих окон и дверей будут отражены в счете и в техническом паспорте на конструкции.

* Сумма возмещения государством составляет 30% от суммы кредита на энергосберегающие конструкции, но не более 10000 грн.

Процедура оформления кредита:

* Клиент определяется с конфигурацией конструкций.

* Менеджер выписывает счет-фактуру с указанием вида конструкций (например, «Металлопластиковые конструкции» с двухкамерными энергоэффективными стеклопакетами (с энергосберегающим стеклом), количества, суммы заказа.

* Счет-фактура на конструкции может выставляться как с монтажом, так и без.

* Менеджер звонит ответственному сотруднику банка, предупреждая его о приходе клиента.

* Клиент оформляет кредит в банке.

* Клиент подает заявление на получение компенсации и перевода ее в счет выплаты по кредиту. Для этого на имя клиента открывается счет в банке.

* После перевода денег банком на наш счет, менеджер запускает в работу заказ, уточнив с клиентом все детали по срокам доставки и монтажа.

* При монтаже клиент подписывает акт выполнения работ.

* Клиент для получения государственной компенсации передает сотруднику кредитного отдела банка копию акта выполненных работ, копию технического паспорта на окна (с описанием технических характеристик) и копию сертификата соответствия. Эти документы клиент получит вместе с окнами.

Условия оформления кредита:

* Кредит не требует оформления имущества под залог.

* Минимальная сумма кредита – 1000 грн, максимальная – 50000 грн.

* Предметом кредитования может стать не только конструкция в целом, но и стеклопакеты отдельно.

* Минимальный первый взнос - 10%.

* Максимальный срок кредитования - 36 мес.

* Процентная ставка - 25% годовых.

* Выплата кредита равными частями. Возможна досрочная выплата.

* Комиссия за оформление кредита - 3%.

Досрочное погашение кредита (самый выгодный для клиента вариант)

На примере заказа конструкций стоимостью в 30 000 гривен.

1. Клиент оформляет кредит на всю сумму заказа, при этом он вносит первый взнос в размере 10% (3 000 грн.).

2. После установки конструкции клиент получает акт выполненных работ, на основе которого в банке оформляется заявление на получение компенсации.

3. Банк фиксирует сумму кредита (27 000 грн.) и сумму компенсации (8 100 грн.).

4. После этого клиент может досрочно перекрыть тело кредита за вычетом суммы компенсации (18 900 грн.).

Документы, необходимые для оформления кредита:

* Заявка на получение кредита (заполняется в банке).

* Паспорт гражданина Украины (и ксерокопия).

*Карточка налогоплательщика с регистрационным номером учетной карточки в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов или справка о присвоении идентификационного номера заемщика (и ксерокопия).

* Документ о полученных доходах и удержания из них за последние 6 месяцев.

* Счет-фактура на энергосберегающее оборудование и / или материалы.

* Другие документы (после консультации в банке).